Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Jest to ulga uznaniowa i urząd może nie wyrazić zgody pomimo spełnienia wszystkich warunków.

Z powyższego może skorzystać: podatnik, płatnik (np. pracodawca), inkasent, spadkobierca podatnika lub płatnika, osoba trzecia.

Jest to tzw. pomoc de minimis (wsparcie przyznane jednemu przedsiębiorstwu w kwocie nie większej niż 200 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych).

Jeśli przedsiębiorca stara się o odroczenie terminu zapłaty podatku, to należy złożyć wniosek przed jego upływem. Jeśli przedsiębiorca nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, to powstanie tzw. zaległość podatkowa. W tym przypadku – oprócz zaległości – wystąpią także odsetki za zwłokę. Jednak w tym przypadku można złożyć wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym. 

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek