Zwolnienie ze składek ZUS


Jeśli przedsiębiorca chciałby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek. 

Wniosek RDZ w wersji edytowalnej plik DOCX do pobrania.  

Wniosek RDZ do pobrania w formacie pdf 

Wniosek o zwolnienie można przekazać:

Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 roku. 

Należy złożyć także dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca jest zwolniony z ich składania.

Przedsiębiorcy oraz osoby współpracujące opłacający składki na własne ubezpieczenia zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. 

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Ze zwolnienia ze składek nie będą mogły skorzystać firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS ze zwolnienia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.  Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy przekazać taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

 

Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych


Ze zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy założyli swoją działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. 

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników warunkiem korzystania ze zwolnienia jest limit przychodu, który za pierwszy miesiąc składania wniosku nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł tj. 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Zwolnienie ze składek ZUS dla płatników zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych 

Ze zwolnienia ze składek ZUS może skorzystać przedsiębiorca, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

Zwolnienie ze składek dla płatników zgłaszających powyżej 10, a do 49 ubezpieczonych 

Z 50% zwolnienia ze składek ZUS może skorzystać przedsiębiorca, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek i zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.