Świadczenie postojowe co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. 

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

 

Jeśli zawarto umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, można wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów.

 

Świadczenie przysługuje:

  • Jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r. 
  • Zleceniobiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Zleceniobiorca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
  • Zleceniobiorca nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

 

Żeby otrzymać świadczenie postojowe zleceniodawca lub zamawiający muszą złożyć do ZUS wniosek RSP-C o świadczenie postojowe. 

 

Wniosek RSP-C w wersji edytowalnej do pobrania

Wniosek RSP-C w formacie PDF do pobrania.

  • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia zleceniobiorcy, że nie podlega on ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
  • Jeżeli zleceniobiorca zawarł więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
  • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.