Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS zwolnienie nie przysługuje w przypadku gdy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedsiębiorca miał zaległości w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy i przed tym dnie nie zawarł układu ratalnego.