W zakresie zasiłku postojowego nie ma znaczenia fakt opodatkowania osiąganych przychodów w formie ryczałtu. Jeżeli spełnione są warunki uzyskania świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wówczas świadczenie przysługuje w wysokości 80% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj. w wysokości 2080 zł. Świadczenie jest nieopodatkowane i nieoskładkowane co oznacza, że w przypadku przyznania takiego świadczenia świadczeniobiorcy wypłacone zostanie świadczenie w takiej wysokości.