Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.kwota 1 299,99zł świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. Należy ustalić kwotę jaką otrzymywał zleceniobiorca miesięcznie i złożyć wniosek o taką kwotę postojowego. Jeśli kwota wynagrodzenia wynosiła mniej niż 1 299,99 otrzyma postojowe w takiej samej wartości jak umowa z miesiąca poprzedniego. Jeśli kwota była wyższa od 1 299,99 przysługuje postojowe w wysokości 2 080zł.