Tak, w tej sytuacji przysługuje zwolnienie płatności składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Okres zwolnienia dotyczy składek za marzec, kwiecień, maj. Warunek jaki należy spełnić: 

-faktyczny brak opłacenia składek, składki będą zwolnione tylko do wysokości najniższej podstawy wymiaru dla właścicieli firm.