Formularze wniosku o dofinansowanie są dostępne na stronach internetowych urzędów pracy, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, jak również na platformie Praca.gov.pl. Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (wg stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane).