Ze zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać przesiębiorcy jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r., w tym:

- którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców wraz z sobą),

- są osobą prowadzącą działalność i opłacającą składki sama za siebie lub osobą współpracującą i przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli warunki są spełnione może być pan zwolniony z ZUS.