We wnioskach składanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej wiele okoliczności wnioskodawca nie musi wykazywać, lecz potwierdza je oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych oświadczeń. Złożenie fałszywego oświadczenia będzie rodziło zatem konsekwencje naury karno-prawnej. Zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dlatego bardzo ważne jest, aby wnioskodawca przed złożeniem takiego oświadczenia miał pewność, że składane oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym.