Dofinansowanie to przysługuje przedsiębiorcom – osobie fizycznej, która nie zatrudnia pracowników.

Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres wynikający z umowy, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu środków proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zwrot środków następuje bez odsetek.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przedsiębiorca oświadcza o nieotrzymaniu i nieubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych;

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. 

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć wymagane dokumenty poprzez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl