Przysługuje spółce prawo umorzenia składek ZUS. Warunek limitu zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych jest spełniony (5 pracowników). Pracownicy mają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych. Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługuje również wspólnikom (warunek opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na dzień 1 lutego 2020 r.). Zwolnienie o jakie można wystąpić dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Wspólnicy mogą zostać zwolnieniu z płatności składek od najniższej podstawy wymiaru. Okres zwolnienia dotyczy składek za marzec, kwiecień, maj. Warunkiem zwolnienia jest brak opłacenia składek za okres o którego zwolnienie się ubiegamy.