Warunkiem jest 1) zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r., 2) przychód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (będzie to kwota ok 15 tyś zł), 3)brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Świadczenie wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 2080 zł jeśli suma przychodów z umów jest równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Jeśli jednak suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.