Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Wniosek składa się drogą elektroniczną przez poprzez platformę Praca.gov.pl podpisując podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wniosek można złożyć osobiście do urzędu.