Należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Termin na złożenie wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Sposób złożenia drogą elektroniczną poprzez platformę Praca.gov.pl podpisując podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Można dostarczyć też osobiście do urzędu.